تونل ضدعفونی کننده بدن

ریال 24.500.000

مهپاش های ضد عفونی بدن بر روی چهار چوب درب نصب می شوند و با عبور افراد به صورت خودکار شروع به پاشش محلول ضدعفونی می نمایند.

294 در انبار